Gratis gids: in 7 stappen een sterk personal brand op LinkedIn

Gratis gids: in 7 stappen een sterk personal brand op LinkedIn

Privacy- en Cookie Statement

Wij van Aruna Gopal (arunagopal.nl, wij, we, ons) hebben deze privacy – en cookiestatement opgesteld omdat we begrijpen dat je wilt dat wij zorgvuldig omgaan met de informatie die jij ons verschaft. Deze privacy- en cookiestatement betreft alle informatie die we verzamelen en die verband hebben met: arunagopal.nl en de informatie die je aan ons verschaft via email of telefonisch.

In dit privacy- en cookiestatement informeren wij je hoe arunagopal.nl jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken.

arunagopal.nl respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen evenals van de bezoekers van de website arunagopal.nl.

Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat die niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt voor dat we gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan een boekhoudprogramma (Jortt), nieuwsbrief-aanbieder (Mailchimp) of een hostingpartij.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten van arunagopal.nl. Wees je er dus van bewust dat arunagopal.nl, niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele andere organisaties die genoemd worden op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, oftewel de privacywaakhond van Nederland, ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst we je naar de website van de AP:

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE  WE KUNNEN VERZAMELEN

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die arunagopal.nl van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 1. Jouw voor- en achternaam
 2. Jouw adresgegevens
 3. Jouw telefoonnummer
 4. Jouw e-mailadres
 5. Jouw aanbeveling
 6. Jouw bankrekeningnummer
 7. Jouw IP-adres
 8. Jouw locatiegegevens
 9. Gegevens over jouw activiteiten op de website
 10. Gegevens over jouw surfgedrag
 11. Internetbrowser en apparaat type
 12. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

arunagopal.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

 

KINDEREN

arunagopal.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arunagopal.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van producten en/of diensten van arunagopal.nl en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan arunagopal.nl verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

1. Het algemeen belang;

2. Het gerechtvaardigd belang;

3. Vitale belangen;

4. Op basis van een overeenkomst;

5. Op basis van een wettelijke plicht;

6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet arunagopal.nl een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel laten we dat zien:

Doel

Grondslag

1

Voor het afhandelen van jouw betaling

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2

Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3

Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4

Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5

Om producten of diensten te leveren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6

arunagopal.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

7

Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen

Gerechtvaardigd belang

8

Voor het gericht toepassen van sponsored campagnes

Omdat jij hiervoor (aan Facebook) toestemming hebt gegeven

9

Om jouw aanbeveling op de website te kunnen plaatsen

Omdat jij hiervoor toestemming heb gegeven

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van arunagopal.nl) tussen zit.

 

HOELANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

arunagopal.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Je kunt hieronder nalezen hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren:

Persoonsgegevens

Termijn of Richtlijn (als termijn niet op voorhand te zeggen is)

Reden

1

Jouw voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving)

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

2

Jouw adresgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

3

Jouw telefoonnummer

Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna

Zodat wij eventuele gegevens van je terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

4

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief

Zodat we je kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

5

Jouw aanbeveling

Zolang jij de toestemming niet hebt ingetrokken

Zodat onze producten en diensten door klanten worden aanbevolen op onze website

6

Jouw bankrekeningnummer

Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna

Zodat wij geld kunnen terugstorten, indien je gebruik maakt van de 30-dagen garantietermijn

7

Jouw IP-adres

Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna

arunagopal.nl analyseert jouw gedrag op de website/ academy om daarmee de website/academy te verbeteren

8

Jouw locatiegegevens

180 dagen

arunagopal.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

9

Gegevens over jouw activiteiten op de website

180 dagen

arunagopal.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

10

Gegevens over jouw surfgedrag

180 dagen

arunagopal.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

11

Internetbrowser en apparaattype

180 dagen

arunagopal.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

12

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna

Zodat we eventuele gegevens van je terug kunnen vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

arunagopal.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven (verwerkers) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. arunagopal.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt arunagopal.nl (persoons)gegevens:

Derde (groepen)

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Boekhoudsysteem

Verwerkingsverantwoordelijk

Om de omzet- en jaaraangiftebelastingaangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Emailmarketing systeem

Verwerker

Om nieuwsbrieven te versturen

Naam, emailadres

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

Email- en websiteprovider (hostingpartij)

Verwerker

Voor de website en e-mails

Versleutelde gegevens

(Online) Telefoondiensten

Verwerker

Om contact met je te kunnen opnemen

Jouw telefoonnummer en/of jouw accountnaam

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan om gebruik te maken van diensten van buiten de EU.

Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land, dat wil zeggen dat deze voldoen aan de standaarden die de AVG voorschrijft.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Wij informeren je welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG. Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door arunagopal.nl in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@arunagopal.nl.

arunagopal.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door arunagopal.nl.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere coach overstapt.

 

INDIENEN KLACHT
arunagopal.nl wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van arunagopal.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die arunagopal.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies

arunagopal.nl maakt op haar website geen gebruik van functionele maar wel van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van arunagopal.nl.

Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. arunagopal.nl maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om jouw toestemming.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij willen graag weten hoe jij als bezoeker gebruik maakt van de website. Wij zijn dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google- diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

SOCIAL MEDIA (BUTTONS)

Wij zijn ook actief op verschillende social media-kanalen. Wanneer je onze social media pagina’s bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kunnen wij of door mij ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen.

Als je via social media communiceert met ons, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van arunagopal.nl zijn ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom het privacy- en

cookiestatement van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

FACEBOOK-PIXEL
Wij maken (sporadisch) gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op onze website.

Wij gebruiken een Facebook pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.
 • Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Tijdens het bezoeken van onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/ privacy/

 

AFFILIATE COOKIES

Op onze website worden cookies geplaatst door derden (affiliate cookies), te weten

affiliate marketeers. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen.

Affiliate cookies vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor de adverteerder, publisher of het affiliate netwerk geen toestemming hoeft te vragen  voordat een affiliate cookie wordt geplaatst.

De adverteerder of publisher moet daarentegen wel de bezoekers informeren over het gebruik van deze cookies.

De affiliate marketeers maken gebruik van zogenaamde matching-technologie. Daarbij worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen en de data die worden opgeslagen, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze worden zeer zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.

 

OPT-OUT

Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben een aantal van de beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

 • De website van arunagopal.nl maakt gebruik van betrouwbare SSL/TSL Certificaten om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij;
 • Wij beschermen de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;

 

Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je

gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door arunagopal.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@arunagopal.nl.

 

HOE JE MET ONS CONTACT KUNT OPNEMEN

Heb je vragen over deze privacy- en cookiestatement dan kunt je contact met ons opnemen via:

Email: info@arunagopal.nl

of schriftelijk via:

Aruna Gopal

Hugo Verrieststraat 60

2524CG Den Haag

Aruna Gopal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66919150.

 

WIJZIGEN

Tot slot, het meest actuele privacy- en cookiestatement vind je steeds op onze website.

 

– Dit privacy- en cookiestatement is van september 2020 –

Gratis gids

Laat je gegevens achter en ontvang gratis De Ultieme Gids voor een Sterk Personal Brand op LinkedIn.