Gratis gids: in 7 stappen een sterk personal brand op LinkedIn

Gratis gids: in 7 stappen een sterk personal brand op LinkedIn

Algemene voorwaarden Aruna Gopal (september 2020)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten (incl. maar niet beperkt tot coaching, workshops, masterclasses en online cursussen) die door Aruna Gopal (arunagopal.nl, wij, we, ons) worden georganiseerd en aangeboden. arunagopal.nl biedt coaching, workshops, masterclasses en online cursussen aan. Deelnemers die coaching, workshops  of masterclasses afnemen of toegang kopen tot een een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

AANBOD
Van al onze producten en diensten staat een uitgebreide omschrijving op onze website en wat de kosten zijn.

Annulering van coaching afspraken kan tot 48 uur van te voren. Daarna wordt 100% in rekening gebracht. Voor workshops en masterclasses geldt dat annulering mogelijk is tot 21 dagen voor de geplande datum.

 

BETALING

De coaching wordt in één keer in rekening gebracht bij aanvang van het traject. De reiskosten worden achteraf in rekening gebracht. Workshops en masterclasses worden direct na het plaatsvinden in rekening gebracht. Betalingen dienen binnen 30 dagen nadat de (deel) factuur is ontvangen plaats te vinden.

Betaling voor online cursussen vindt plaats in 1 keer en direct via de website. Facturatie en betaling gebeurt digitaal en voorafgaand aan de dienstverlening.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan arunagopal.nl. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting (voor het niet-betwiste deel) van de factuur niet op.

 

OVERMACHT

arunagopal.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid:

  • die niet is te wijten aan schuld, en
  • noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

In geval van overmacht zal arunagopal.nl zich naar redelijkheid inspannen om jou te voorzien van een alternatieve oplossing.

arunagopal.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden en er geen redelijke alternatieve oplossing is, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Persoonsgegevens worden door arunagopal.nl zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. arunagopal.nl houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder AVG.

In onze privacy- en cookiestatement informeren wij je hoe arunagopal.nl jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken.

 

GEBRUIKSRECHT BEELD, AUDIO EN MATERIAAL

Aruna Gopal heeft het intellectuele eigendom en de rechten ten aanzien van alle ideeën, creatieve concepten, beschrijvingen, tekeningen, alsmede anderszins vergelijkbare producten, alsook opleidingsmateriaal (waaronder papieren en bescheiden), welke door haar, en/of in opdracht worden bedacht of ontwikkeld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van arunagopal.nl.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens workshops en masterclasses die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een coaching traject, een workshop, masterclass of een online cursus is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. arunagopal.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Ons aanbod is bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te bereiken en een positief verschil maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de programma’s, workshops, masterclasses en onze cursussen, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (arunagopal.nl) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

 

HOE JE MET ONS CONTACT KUNT OPNEMEN

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@arunagopal.nl

Aruna Gopal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66919150.

Gratis gids

Laat je gegevens achter en ontvang gratis De Ultieme Gids voor een Sterk Personal Brand op LinkedIn.